Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:
1.  Administratorem danych osobowych jest HOME-WORLD z siedzibą w Warszawie („Administrator”). Z Administratorem można kontaktować się poprzez adres e-mail: (do uzupełnienia)
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość i ewidencjonowania prowadzonej korespondencji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie     uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
b) prowadzenia działań marketingowych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
c) wykonania wiążącej Panią/Pana umowy zawartej z Administratorem, w przypadku, jeśli jest Pani/Pan klientem/kontrahentem HOME-WORLD lub występuje w imieniu klienta/kontrahenta HOME-WORLD – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość.
4. Dostęp do Pani/Pana danych będzie mieć personel Administratora, jego podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na jego rzecz i na podstawie jego polecenia (tj. usługi IT i wsparcia technicznego,  usługi bankowe, usługi księgowe, usługi doradcze i prawne, usługi pocztowe, usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów), a także inni Administratorzy, w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji i odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie, a po tym okresie do czasu realizacji interesu Administratora lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na tej podstawie, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w celu zawierania i wykonywania umowy – do czasu zakończenia wykonywania tejże umowy oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
7.  Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.